Deklarimet e tatimeve


Një ndër qëllimet tuaja kryesore është të paguani tatimet në nivelin e duhur. Kjo arrihet më së miri nëpërmjet planifikimit gjithëpërfshirës të tatimeve, së bashku me stafin e zyrës së kontabilitetit.
Administrimi i taksave është një nga fushat më të ndjeshme për Kompanitë sepse sistemi i administrimit të taksave ka ndryshuar shumë kohët e fundit, Tashmë nuk është i nevojshëm vetëm të kuptuarit pasiv të legjislacionit por administrimi i tyre efektiv që ndihmon në uljen e mundshme të tyre por nga ana tjetër risqet që hasin bizneset nga shkelja e ligjeve në këto fusha, nga mosnjohja dhe mos përditësimi në kohën e duhur, sjell penalizimin e tyre.
Ne ndihmojmë në proceset e kryerjes së deklarimeve tatimore të cilat do të mundohemi t’i automatizojmë, dhe i gjithë fokusi ynë është në administrimin e tatimeve, në planifikimin e tyre dhe marrjen e vendimeve në kohën e duhur.
Ne do të fokusohemi në hartimin e strategjisë më të mirë, kontrollin të vazhdueshëm, përpara plotësimit të deklaratave finale. dhe së bashku të marrim vendimet në kohën e duhur.

Ne punojmë me ju për të zhvilluar një strategji të pageses së saktë të tatimeve dhe kursimit për kompanin tuaj. Ofrimi i shërbimeve në lëmin e taksave: